Valion Biolaitoksen ympäristöriskit Malisjoelle ja Nivalan taajamalle välttyvät sijoituspaikan vaihdolla…

Nivalan taajamaan,Malisjoen läheisyyteen  suunniteltu sonnanajo  lietelannan jatkojalostusta varten, herättää  ihmettelyä asukkaiden keskuudessa..

Nivalan Meijerissä separoitiin ennen maidot,keskellä kylää…

Lietelantaa  aletaan nyt ”separoimaan”.

Maalaisjärjellä ei   laitoksen paikka ole rakennuskaava-alueella,lähellä keskustaa ?

Onko otettu huomioon, rajoittaako tulevaisuudessa  Asemanseudulle ,rautatien viereen suunniteltu karjanlannan käsittelylaitos   alueen muuta käyttöä?

Esimerkiksi rehu- ja elintarviketeollisuudelle ei  -seudun tontteja  voitane Biolaitoksen vuoksi enään  tarjota?

Biolaitos ei tarvinne Asemanseudun  rautatietä,mutta joku muu yritystoiminta voi…

Tarttuvien eläintautien riskin vuoksi  yritystoimintoja  on pitänyt viranomaisten määräyksestä  keskeyttää?

Myyrät ja linnut toivat  salmonellan suursikalaan: Tästä salmonellan saastuttamasta sikalasta lähti välittömästi 2000 emakkoa porsaineen Honkajoelle tuhottavaksi?

Mikä on ollut eläinlääkintä – ,ym terveysviranomaisten kanta tähän; Nivalan  taajamaan aletaan ajamaan keskitetysti lietelantaa,ym eloperäisjätteitä ympäri maakuntaa?

Vaatiiko viranomainen pesemään  traktorin/auton rattaat aina,kun lähdetään sontakuormalla , monelta eri navetalta kohti Nivalan keskustaa?

Navetalla käyvät  myös maitoautot ,mutta ne eivät aja lietesäiliön vierestä?

Sijoittamalla laitos etäämmälle, rakennuskaava-alueen ulkopuolelle,luulisi  tautien leviämisriskinkin pienentyvän ?

Valion Biolaitos piti rakennettaman alun perin Kuoppatien varteen,nykyisen Jätevesipuhdistamon/Hyötyjäteaseman  viereen,kuten aiheesta tiedoitti …(klikkaa artikkeliin):Keskipohjanmaa -lehti helmikuussa 2017..

Kuntapäättäjät Nivalassa kuitenkin itse  hylkäsivät  Jätevesipuhdistamon alueen?

Valion johdolle paikka Kuoppatien varressa olisi ilmeisesti sopinut?

VALION BIOLAITOKSEN PAIKKAVALINNASTA ON VARMAAN VIELÄKIN HYVÄ PUHUA,KOSKA VARSINAISTA RAKENTAMISTA EI OLE ALOITETTU ?.Maaseudun Tulevaisuus on myös käynyt tutustumassa Biolaitoksen sijoituspaikkaan.Lue artikkeli klikkaamalla!

Maaseudun Tulevaisuuden karttakuvasssa on Jätevesipuhdistamon sijainti  havainnollistettu  Kuoppatien varressa,sekä suunniteltu Biolaitoksen paikka Nivalan taajaman alueella…

Onko syytä tarkastella päätettyä sijoituspaikkaa vielä tästäkin näkökulmasta:

Asemakaavan sisältövaatimukset:
”Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.”

Kaavamuutoksen jo saatua lainvoiman,kannattaa kaupunkilaisten yrittää saada ympäristökeskus vaatimaan ympäristövaikutusten arviointia (YVAa) ja sitä kautta vakuuttaa päättäjät biolaitoksen haitallisuudesta tuossa Nivalan kaupunginhallituksen Biolaitokselle hyväksymässä paikassa:

”Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että tietty hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta.”

Meijerin jätevedet pilasivat aikoinaan Malisjoen veden  pitkäksi aikaa? Rakennettiin uusi,tehokas jätevesipuhdistamo Kuoppatien varteen. Nyt Biolaitosta ei halutakkaan puhdistamon viereen,vaan taajaman läheisyyteen? Biolaitos päästöineen tulisi  vielä ylemmäs jokivarteen,Jyrkänlammen yläpuolelle?   (Asematien sillalta Osuusmeijeristä otettu valokuva on  peräisin M.Kivijuuren albumista)

Vaikka valitusaikaa kaavamuutokseen vielä olisikin niin eipä ole juurikaan muiden kuin ympäristökeskusten tekemiä valituksia koskaan hallinto-oikeudessa hyväksytty. Senkin perusteella kannattaa edetä ELYn avulla. Perusteina YVAlle ovat mm:

1. Asemakaavamuutos, joka tehtiin vuonna 2017 pelkästään biolaitosta varten ei ole vuonna 2014 vahvistetun yleiskaavan mukainen. Yleiskaavassa TY-alueeksi (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia) merkitty alue on asemakaavassa muuttunut T-1 alueeksi (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle voidaan rakentaa bioenergialaitos, joka voi käyttää raaka-aineena jätettä), eli ympäristön erityinen huomioiminen on jätetty kokonaan pois. Jätteellä tuossa määrittelyssä tarkoitetaan lietelantaa. Nyt biolaitoksen ympäristöluvan myöntämistä perustellaan nimenomaan sillä, että hakemus on asemakaavan mukainen.
2. Biolaitos päästää Malisjokeen jätevettä, jossa on luonnonvesiä korkeampi ammoniumtyppipitoisuus ja biologinen hapenkulutus. Tämä on ELY-keskuksen ja Nivalan kaupungin yhteisen Vireä Malisjoki -hankkeen vastaista.
Selvitysten mukaan Malisjoki on yksi Pohjois-Pohjanmaan voimakkaimmin kuormitetuista vesistöistä, jonka ekologinen tila on arvioitu välttäväksi ja fysikaalis-kemiallinen tila huonoksi. Joki onkin erittäin rehevä ja runsasravinteinen. (Malisjoen kosteikkojen yleissuunnitelma / R.Rahkila). Malisjoen virtaamavaihtelut ovat todella suuria ja enimmän ajan vuodesta virtaamaa ei ole juuri lainkaan. Jäteveden sisältämä ammoniumtyppi ja suuri biologinen hapenkulutus aiheuttavat joen muuttumisen hapettomaksi ja haisevaksi kun joen virtaamaa ei ole tai se on pieni. Vireä Malisjoki -hanke on saanut julkista rahoitusta yhteensä 534 447 euroa. Nyt myönnetyssä ympäristöluvassa biolaitoksen toiminnalle on asetettu vain 20 000 euron suuruinen vakuus, jolla on tarkoitus kattaa mahdolliset tulevat vahingot mikäli luvan haltija laiminlyö velvollisuutensa alueen ennaltamisesta.
3. Lainvoimainen 2. vaihemaakuntakaava luettelee maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat alueet sekä niiden sisältämät kohteet. Luetelluista 71 kohteesta 19 sijaitsee Malisjoen varrella suunnitellun biolaitoksen alapuolella. Tässä luvussa ei ole mukana kauempana joesta Nivalan ydinkeskustassa sijaitsevia kohteita, joita on lisäksi 10 alle kilometrin säteellä biolaitoksesta.
4. Biolaitokselle on suunniteltu ainoastaan päästöjen kirjaaminen mutta ei toimenpiteitä häiriötilanteissa eikä esimerkiksi minkäänlaisia varoaltaita, jotka estäisivät mahdollisen päästörajat ylittävän veden pääsyn Malisjokeen. Laitos on suurimman osan ajasta miehittämätön eikä häiriöihin reagointiin kuluvaan aikaan ole otettu kantaa. On suuri vaara, että olemattoman virtaaman aikana jokeen, jonka varrella on uimarantoja, lasten leikkipuisto, hotelli-ravintola ja lukuisia Nivalan keskustan asuinrakennuksia, pääsee puhdistamatonta lieteperäistä nestettä.
5. Biolaitoksen sijoitusta ja positiivista vaikutusta Malisjokeen perustellaan mm. sillä, että lannoitteet toimitetaan biolaitoksen lähialueilla sijaitseville tiloille, joista osa sijaitsee Malisjoen valuma-alueella. Ei ole selvitetty tarkemmin minkälaiset taselaskennat ja olettamukset tämän perustelun takana on. Toiminnan oletettuja myönteisiä vaikutuksia ympäristöön on esitetty myös perusteluina hakemukselle aloittaa toiminta laitosalueella ennen ympäristöluvan lainvoimaisuutta. Kaikki edellä mainitut perustelut ovat olettamuksia ja väite, että toiminnan aloittaminen ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi koska toiminnasta ei aiheudu ympäristön kannalta peruuttamattomia muutoksia ei pidä välttämättä paikkaansa siinä tapauksessa että laitos on rakennettu väärään paikkaan.
6. Kyseessä on pilottilaitos, joka on mitoitettu tarkoituksella siten, ettei lakisääteistä YVAa tarvitse suorittaa ja kaupunki voi myöntää ympäristöluvan. Laitoksen on kuitenkin pilottijakson jälkeen tarkoitus nostaa kapasiteettia jolloin YVA tulee ajankohtaiseksi. Jos tässä vaiheessa arvioinnissa havaitaan laitoksen sijoitus vääräksi, on sen siirtäminen muualle käytännössä mahdotonta. YVA tulee tehdä nyt kun mitään ei ole vielä rakennettu ja kapasiteetin nosto on tiedossa.

Etäisyyksiä,ym seikkoja  Asemanseudun biolaitoksesta (Lähde:Kansalaisen karttapaikka)

– Työpaikkoja 70-90kpl (mm.tehdas+korjaamot)                     50-150 m

– Lähin vakituinen asunto                                                                  200 m

– Aseman hotelli                                                                                    200 m

– Rautatieasema                                                                                   200 m

– Asemanseudun kauppaliikkeet n.10 kpl                                    300-350 m

– Kaupungintalo                                                                                    700 m

– Tori                                                                                                          850 m

– Lähin karjatila  (tietä pitkin)                                                           1,5 km

– Alueen karjatilat keskimäärin                                                       2 km                  

 -189 henk. vastusti Biolaitoksen tuomista Asemanseudulle.

 Biolaitos rakennettuna jätevesipuhdistamon viereen, tarkkuus +/- 100-200 m riippuen laitoksen sijainnista.

 – Jätevesipuhdistamo                                                                         50 m

– Lähin vakituinen asunto                                                                  500 m

– Terveyskeskus                                                                                    750 m

– Kaupungintalo                                                                                    1,7 km

– Tori                                                                                                          1,85 km

– Lähin karjatila  (tietä pitkin)                                                           900 m

– Alueen karjatilat keskimäärin                                                       1,3 km

 Korkeudet merenpinnasta (Google Earth)

– Jätevedenpuhdistamo                                                                    70 m

– Terveyskeskus                                                                                    70 m

– Lähimpiä asuinrakennuksia                                                  70-72 m

 

– 1-20 henk. vastusti.

Saiko mahdollisesti hyvin onnistunut lobbaus viranhaltijat ja luottamusmiehet Asemanseudun puolelle?

Miksi valitusta sijoituspaikasta  ei ole julkaistu Nivalan Kaupungin sivuilla?

– Jätevesipuhdistamon alue n.5,5ha on kaavassa määritelty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Puhdistamon yhteydessä on myös Hyötyjäteasema.

Kaupunginhallitus on lausunut totuudenvastaisesti  ko Kuoppatien Jätevesilaitoksen/Hyötyjäteaseman seutua tarkoittaen,sen sijaitsevan   tulvavaarallisella  alueella?

Em laitokset on voitu rakentaa  sinne, koska jo silloin on  Nivalan kunnassa tiedetty nämä tosiasiat:

Viimeinen  tulva on levinnyt näille  pelloille v 1974?

Silloin oli kesätulva,vesi peitti heinäseipäät Kuoppatien varressa.

Tuon sadekesän jälkeen Kalajoen keskiosan vesistöjärjestelyt saatiin päätökseen .

Tulvapenkereet,tekoaltaat,säännöstelypadot ja -pumput valmistuivat Kokkolan Vesipiirin toimesta.

Kalajoen vedenkorkeutta on voitu säännöstellä kohta viiden vuosikymmenen ajan ?

Tulvavaaraa ei ollut olemassa   silloinkaan ,kun Kuoppatien varteen rakennettiin em laitos?

Tulvien pelosta ei Jätevesilaitoksen ympäristöä tarvitse jättää käyttämättä Biolaitoksenkaan  rakennuspaikkana?

Varmaankaan näitäkään  laitoksia ei aivan pellon tasalle pystytetä,vaan siihen ajetaan paksu kerros mursketta?

Nuolikankaasta sorarekka tulee vaihde vapaalla,alas  Eemelin mäkeä  Kuoppasillalle  asti ?

 

Harjuripoika

jk

..osa yo kirjoituksista ovat peräisin useiden eri henkilöiden tähän blogiin  luovuttamasta aineistosta…

 

 

Valion Biolaitos Nivalaan taajaman lähelle, missä ei ehkä ole laajentumismahdollisuutta?

 

Karjanlannan,ym muiden eloperäisten jätteiden sisältämän  fosforin ja muitten ravinteiden talteenotto  on maailmanlaajuinen,tutkijoiden ja alan toimijoiden suuren luokan kysymys.

Menetelmien kehittämisellä  on nyt jo kova kiire ja biolaitoksille ollaan varaamassa tontteja.

Tätä valtakunnallisestikin merkittävää biolaitosta jo perustetaan Nivalassa tontille ,jossa Biolaitokselle  ilmeisesti ei tule olemaan  laajentumismahdollisuutta ?
Miksi ei mennä suoraan paikkaan,missä ei tule heti naapurin rajat vastaan?
Vaihtoehtoja valitulle tontille on?

Nivalassa  ”sairastetaan” tänäkin päivänä ,miksi tänne ei aikoinaan saatu Pohjolan Maitoa,eikä Poutun teurastamoa?

Nyt  kuntaamme on  tulossa Biolaitos,jonka  merkitys laajentuessaan tulee olemaan huomattava?

Laajoille peltoalueillemme  hyvin mahtuvan ja luontaisestikin sinne sopivan,suurenkin  laitoksen rakennuspaikka on nivalaisten omalla päätöksellä  hylätty?

Rakennuspaikaksi onkin Nivalassa  valittu teollisuusalue,joka rajoittuu omakotiasutukseen,maantiehen,rautatiehen,sekä alueella jo oleviin teollisuuskiinteistöihin?

”Myös Kuikanrannan alue on yleiskaavassa maatalouden suuryksikköjen alue,sekä maisemallisesti arvokas peltoalue.Bioenergialaitos ei ole tällainen maatalouden suuryksikkö,vaikka käyttääkin raaka-aineenaan karjataloudessa tuotettua lietelantaa…” Näin Nivalan Kaupunginhallitus tiedotteissaan?

 

Peltomaiseman keskellä olevat tuotantorakennukset saisivat nopeasti metsää ympärilleen.

Nivalaan suunnitellun Bioenergialaitoksen sijoituspaikaksi valikoitui yleiskaavaan merkitty teollisuusalue asemanseudun pohjoisosalla.

Radan pohjoispuolella oleville pelloille on tullut uusia teollisuushalleja..Metsänreunassa on taajaa omakotiasutusta.Kovin suuria laajentumismahdollisuuksia  ei Biolaitokselle  taitaisi Asemanseudun tontti tarjota?..LISÄÄ KUVIA  ASEMANSEUDULTA  ARTIKKELIN LOPPOSASSA. KUVAT OTETTU VILJAVARASTON TORNISTA 12.4.2018

 

Metsäiset saarekkeet peltojen keskellä  ovat usein kalliopohjaisia,kivikkoisia maita,joita ei raivattu pelloiksi. Kovapohjaiset  metsiköt  olisivat hyviä rakennuspaikkoja  Biolaitokselle?

Lietelanta on tulevan laitoksen pääasiallinen raaka-aine,mutta sen ajaminen asutuskeskuksen lähelle rakennettavaan laitokseen  kummastuttaa?

Johtaja Juha Nousiainen Valiolta selvittää Ryskypäivät lehdelle 21.3.2018 antamassaan haastattelussa:

”Malisjoen virtaamaan suhteutettuna sinne johdettavan veden määrä on varsin vähäinen.Tarkoitus on,että  jokeen  johdettava vesi olisi joen nykyistä vettä puhtaampaa.Tähän on varsin helppo uskoa,sillä Malisjoen tila tällä hetkellä ei ole välttämättä maamme kirkkainta ykköskastia. Viranomaiskielellä Malisjoki on ekologiselta tilaltaan luokiteltu tyydyttäväksi ” .

Malisjoki on kuitenkin Nivalan taajaman halki virtaava joki,jonka rannoilla ja välittömässä läheisyydessä on mm Terveyskeskus,vanhainkodit,puistoja,kävelypolkuja,leikkikenttiä,hotelli-ravintola,useita ruokakauppoja.

Jokirannat on rakennettu täyteen kaupunkilaisten asuntoja.

Valion johtajan  mielestä jokiveden  laatu paranee,sinne suoraan laskettavien suotovesien  ansiosta?

Tietenkin biolaitoksen suotovedet voivat olla  puhtaampia,kuin laitokseen ajettu pelkkä lietelanta ?

Ei  tulisi olemaan Suomenkaan  oloissa poikkeuksellista : Jätteiden puhdistuslaitoksissa  tulee joskus  häiriöitä ja jokiin menee muutakin,kuin puhdasta suotovettä ?

Jätevesiä on vahingossa laskettu jopa juomavesiverkoistoihinkin?

Biolaitokselle valittu tontti on lähellä  jokea ,johon karjanlannan puhtaat suotovedet  valutetaaan.

Malisjoen ylittävälle rautatiesillalle avautuu maisema Jyrkänlammille.Ensimmäinen iso kauppa on joen rannassa? Viime vuosisadalla on kerran jokiuoman tukkinut  suuret jääpadot ! Malisjoen tulvavedet levisivät kylän halki Jyrkänlammista suoraan Pidisjärveen,
Malisjoki jatkaa matkaansa kohti Pidisjärveä,ohittaen kuvassa näkyvän maantiesillan jälkeen mm  hotelli-ravintolan,.Nivalan keskusta on  joen rannoille kehittynyt.Liki puolet kaupungin asujamistosta on keskustan alueella.
Viljelymaisemassa risteilevät avo-ojat,suuret kanavat olisivat turvallisempia suotovesien valutuspaikkoja,kuin Nivalan taajamassa virtaava Malisjoki ? Kilometrien matkalla  Kalajokeen,ovat ojissa virtaavat ravinteet  joutuneet pajujen ja ruohojen ravinnoksi..Suoto-ojia ei saisikaan raivata niistä puhtaaksi.
Kiekon aavan läpivirtaava Pahaoja on alunperin luonnonoja,joka saa lähtönsä rautatien pohjoispuolella olevilta soilta..Pahaojan kautta tulee hiekkaa Kalajoen rantaan.Hiekka on peräisin  Rautojan perän hiekkaisilta mailta.Onnelan perän talojen  peltoja oli  Koivikossa ,jotka olivat tämän ojan varrella olevia hiekkapeltoja.
Puuston suojaan peittyvä Jätevesipuhdistamo sopii hyvin Kuoppatien kulttuurimaisemaan..
Kiekon aavalle asutettiin monta Karjalasta Nivalaan tullutta siirtolaisperhettä.Tämän metsäpuskan suojassa on Soanlahdelta muuttaneen  perheen koti.Evakkoperheen uuden kodin rakentamisen aikoihin Kiekon tien varressa ei kasvanut pihapuita..

Tuhansien hehtaarien peltomaisemiin  mahtuisi uusi laitos ja rakennuspaikkoja sillekkin  löytyisi riittävän etäälle, lakeudella olevista asuinpihoista?

KUVIA ASEMANSEUDUN TEOLLISUUSALUEELTA:

Radan pohjoispuolella oleville pelloille on tullut uusia halleja..Metsänreunassa on taajaa omakotiasutusta…

 

Harjuripoika

 

 

 

Nivalan kaupunginhallituksen 28.3.2018 eri lehtiin antaman vastineen johdosta

 

Kuntalaisaloitteeseen Nivalan Kaupunginhallituksen Nivala-lehdessä 28.3. 2018  antaman vastineen johdosta:

”Kuntalaisaloite ei anna aihetta vaihtaa Biolaitoksen paikkaa.Teollisuusalueen  Asemanseudun Pohjois osan asemakaavaehdotuksesta ei  esitetty muutoksia?”

Biolaitoksen myöhemmin mahdollisesti ilmenevät haitat ovat kuitenkin vielä vältettävissä,etsimällä laitokselle ympäristöystävällisempi  rakennuspaikka?

Me allekirjoittaneet olemme  sitä mieltä,että Malisjoen  ”veden laadun parantamiseksi” jokeen   ei saa laskea  lietelannasta puhdistettuja syöttövesiä?

Kaupungin hallitus perustelee päätettyä sijoituspaikkaa mm VIREÄ MALISJOKI  hankkeeseen liittyvänä rakentamisena?

Yksi  vahinko  lietelantaa käsiteltäessä,voi pilata  Nivalan keskustan halkovan , pienen  Malisjoen veden  laadun pitkäksi ajaksi ?

Kaupunginhallitus on hakenut  valitsemansa sijoituspaikan tueksi lausunnot noin kymmeneltä eri viranomaistaholta.

Lausuntojen sisällöstä huolimatta on kuitenkin  alueen asukkaillakin  oikeus esittää omia näkemyksiään sijoituspaikasta:

Liikenneministeriöllä ei tietenkään ole mitään huomauttamista rautatien ylikulkusillan ylittävästä lietelannanajosta.Tien käyttö   on kaikille sallittua.

Millä perusteilla eri viranomaiset hyväksyivät lietelannankäsittelylaitoksen paikaksi Asemanseudun alueen,ei ole  tiedossamme?

Suurten lietelantamäärien  siirtäminen rakennettavalle  puhdistamolle , asutun  alueen keskelle.tai sen välittömään läheisyyteen, ihmetyttää meitä allekirjoittaneita?

Edullista   olisi siirtää navettojen läheisyyteen rakennetusta laitoksesta mahdollisesti saatava lämpökin  putkia pitkin keskustaan päin.

Lähemmäksi navettoja olevalle laitokselle lietelantaa liikkuisi myös putkistoilla .

Biolaitos,Asemanseudulle rakennettuna,toimisi vain maantiekuljetuksien varassa.

Karstulan keskusta lämpiää Honkarakenteen  tuottamalla puujätteellä.Matkaa  Humpin kylältä on Karstulaan noin 10 kilometriä.

On halvempi siirtää lämpöä  noin 10 kilometriä pitkällä putkella rakennuksiin,kuin ajaa rekkalasteittain haketta sahalta kylän lähelle kaukolämpölaitokseen.

Kauempana Nivalan  taajamasta löytyy hyviä ,navettojen lähellä sijaitsevia maa-alueita,joihin Biolaitos soveltuu myös maisemallisesti.

Tuhansien hehtaareitten kulttuurimaisemaan kuuluu  viljelymaiseman  lisäksi myös metsäsaarekkeita.Biolaitoksen  ympärillä voidaan kasvattaa puustoa,kuten nykyisen Jätevesilaitoksenkin ympärille on tehty.

Tulvavaaraa ei Kalajoen läheisyydessä   ole,eikä myöskään oma-kotiasutusta,jolle tulvat,tai Biolaitos voisivat aiheuttaa haittaa?

Biolaitokselle ei varmaankaan olla rakentamassa niin matalia avosäiliöitä,joiden  lietteet  voisivat sekoittua tulvavesiin joen  säännöstelypumppujen pysähtyessä?

BIOLAITOS ON MIELESTÄMME EHDOTTOMASTI  SAATAVA NIVALAAN.

Valion rakentama laitos on nimenomaan maatalouden suuryksikkö,joka käyttää raaka-aineena karjanlantaa.

Lietelantaa jalostava Biolaitos sopii maisemallisesti ja ympäristöystävällisesti,sekä  tuotantotaloudellisesti viljelymaisemaan, lähelle suuria navettoja.

Nivalan kaava-alueen rakennusmaan käyttö on ollut suunnitelmallista.Saamme  nauttia,Suomen oloissa  poikkeuksellisen  asumisviihtyisästä taajamasta,jossa  teollisuuslaitokset ja tuotantorakennukset ovat pääosin omilla alueillaan,erillään muusta asutuksesta.

 

Nivalassa 3.4.2018

JOUKKO KUNTALAISIA