Valion Biolaitoksen ympäristöriskit Malisjoelle ja Nivalan taajamalle välttyvät sijoituspaikan vaihdolla…

Nivalan taajamaan,Malisjoen läheisyyteen  suunniteltu sonnanajo  lietelannan jatkojalostusta varten, herättää  ihmettelyä asukkaiden keskuudessa..

Nivalan Meijerissä separoitiin ennen maidot,keskellä kylää…

Lietelantaa  aletaan nyt ”separoimaan”.

Maalaisjärjellä ei   laitoksen paikka ole rakennuskaava-alueella,lähellä keskustaa ?

Onko otettu huomioon, rajoittaako tulevaisuudessa  Asemanseudulle ,rautatien viereen suunniteltu karjanlannan käsittelylaitos   alueen muuta käyttöä?

Esimerkiksi rehu- ja elintarviketeollisuudelle ei  -seudun tontteja  voitane Biolaitoksen vuoksi enään  tarjota?

Biolaitos ei tarvinne Asemanseudun  rautatietä,mutta joku muu yritystoiminta voi…

Tarttuvien eläintautien riskin vuoksi  yritystoimintoja  on pitänyt viranomaisten määräyksestä  keskeyttää?

Myyrät ja linnut toivat  salmonellan suursikalaan: Tästä salmonellan saastuttamasta sikalasta lähti välittömästi 2000 emakkoa porsaineen Honkajoelle tuhottavaksi?

Mikä on ollut eläinlääkintä – ,ym terveysviranomaisten kanta tähän; Nivalan  taajamaan aletaan ajamaan keskitetysti lietelantaa,ym eloperäisjätteitä ympäri maakuntaa?

Vaatiiko viranomainen pesemään  traktorin/auton rattaat aina,kun lähdetään sontakuormalla , monelta eri navetalta kohti Nivalan keskustaa?

Navetalla käyvät  myös maitoautot ,mutta ne eivät aja lietesäiliön vierestä?

Sijoittamalla laitos etäämmälle, rakennuskaava-alueen ulkopuolelle,luulisi  tautien leviämisriskinkin pienentyvän ?

Valion Biolaitos piti rakennettaman alun perin Kuoppatien varteen,nykyisen Jätevesipuhdistamon/Hyötyjäteaseman  viereen,kuten aiheesta tiedoitti …(klikkaa artikkeliin):Keskipohjanmaa -lehti helmikuussa 2017..

Kuntapäättäjät Nivalassa kuitenkin itse  hylkäsivät  Jätevesipuhdistamon alueen?

Valion johdolle paikka Kuoppatien varressa olisi ilmeisesti sopinut?

VALION BIOLAITOKSEN PAIKKAVALINNASTA ON VARMAAN VIELÄKIN HYVÄ PUHUA,KOSKA VARSINAISTA RAKENTAMISTA EI OLE ALOITETTU ?.Maaseudun Tulevaisuus on myös käynyt tutustumassa Biolaitoksen sijoituspaikkaan.Lue artikkeli klikkaamalla!

Maaseudun Tulevaisuuden karttakuvasssa on Jätevesipuhdistamon sijainti  havainnollistettu  Kuoppatien varressa,sekä suunniteltu Biolaitoksen paikka Nivalan taajaman alueella…

Onko syytä tarkastella päätettyä sijoituspaikkaa vielä tästäkin näkökulmasta:

Asemakaavan sisältövaatimukset:
”Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.”

Kaavamuutoksen jo saatua lainvoiman,kannattaa kaupunkilaisten yrittää saada ympäristökeskus vaatimaan ympäristövaikutusten arviointia (YVAa) ja sitä kautta vakuuttaa päättäjät biolaitoksen haitallisuudesta tuossa Nivalan kaupunginhallituksen Biolaitokselle hyväksymässä paikassa:

”Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos arvelet, että tietty hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, ota yhteys oman alueesi ELY-keskukseen, joka päättää menettelyn tarpeellisuudesta.”

Meijerin jätevedet pilasivat aikoinaan Malisjoen veden  pitkäksi aikaa? Rakennettiin uusi,tehokas jätevesipuhdistamo Kuoppatien varteen. Nyt Biolaitosta ei halutakkaan puhdistamon viereen,vaan taajaman läheisyyteen? Biolaitos päästöineen tulisi  vielä ylemmäs jokivarteen,Jyrkänlammen yläpuolelle?   (Asematien sillalta Osuusmeijeristä otettu valokuva on  peräisin M.Kivijuuren albumista)

Vaikka valitusaikaa kaavamuutokseen vielä olisikin niin eipä ole juurikaan muiden kuin ympäristökeskusten tekemiä valituksia koskaan hallinto-oikeudessa hyväksytty. Senkin perusteella kannattaa edetä ELYn avulla. Perusteina YVAlle ovat mm:

1. Asemakaavamuutos, joka tehtiin vuonna 2017 pelkästään biolaitosta varten ei ole vuonna 2014 vahvistetun yleiskaavan mukainen. Yleiskaavassa TY-alueeksi (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia) merkitty alue on asemakaavassa muuttunut T-1 alueeksi (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle voidaan rakentaa bioenergialaitos, joka voi käyttää raaka-aineena jätettä), eli ympäristön erityinen huomioiminen on jätetty kokonaan pois. Jätteellä tuossa määrittelyssä tarkoitetaan lietelantaa. Nyt biolaitoksen ympäristöluvan myöntämistä perustellaan nimenomaan sillä, että hakemus on asemakaavan mukainen.
2. Biolaitos päästää Malisjokeen jätevettä, jossa on luonnonvesiä korkeampi ammoniumtyppipitoisuus ja biologinen hapenkulutus. Tämä on ELY-keskuksen ja Nivalan kaupungin yhteisen Vireä Malisjoki -hankkeen vastaista.
Selvitysten mukaan Malisjoki on yksi Pohjois-Pohjanmaan voimakkaimmin kuormitetuista vesistöistä, jonka ekologinen tila on arvioitu välttäväksi ja fysikaalis-kemiallinen tila huonoksi. Joki onkin erittäin rehevä ja runsasravinteinen. (Malisjoen kosteikkojen yleissuunnitelma / R.Rahkila). Malisjoen virtaamavaihtelut ovat todella suuria ja enimmän ajan vuodesta virtaamaa ei ole juuri lainkaan. Jäteveden sisältämä ammoniumtyppi ja suuri biologinen hapenkulutus aiheuttavat joen muuttumisen hapettomaksi ja haisevaksi kun joen virtaamaa ei ole tai se on pieni. Vireä Malisjoki -hanke on saanut julkista rahoitusta yhteensä 534 447 euroa. Nyt myönnetyssä ympäristöluvassa biolaitoksen toiminnalle on asetettu vain 20 000 euron suuruinen vakuus, jolla on tarkoitus kattaa mahdolliset tulevat vahingot mikäli luvan haltija laiminlyö velvollisuutensa alueen ennaltamisesta.
3. Lainvoimainen 2. vaihemaakuntakaava luettelee maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat alueet sekä niiden sisältämät kohteet. Luetelluista 71 kohteesta 19 sijaitsee Malisjoen varrella suunnitellun biolaitoksen alapuolella. Tässä luvussa ei ole mukana kauempana joesta Nivalan ydinkeskustassa sijaitsevia kohteita, joita on lisäksi 10 alle kilometrin säteellä biolaitoksesta.
4. Biolaitokselle on suunniteltu ainoastaan päästöjen kirjaaminen mutta ei toimenpiteitä häiriötilanteissa eikä esimerkiksi minkäänlaisia varoaltaita, jotka estäisivät mahdollisen päästörajat ylittävän veden pääsyn Malisjokeen. Laitos on suurimman osan ajasta miehittämätön eikä häiriöihin reagointiin kuluvaan aikaan ole otettu kantaa. On suuri vaara, että olemattoman virtaaman aikana jokeen, jonka varrella on uimarantoja, lasten leikkipuisto, hotelli-ravintola ja lukuisia Nivalan keskustan asuinrakennuksia, pääsee puhdistamatonta lieteperäistä nestettä.
5. Biolaitoksen sijoitusta ja positiivista vaikutusta Malisjokeen perustellaan mm. sillä, että lannoitteet toimitetaan biolaitoksen lähialueilla sijaitseville tiloille, joista osa sijaitsee Malisjoen valuma-alueella. Ei ole selvitetty tarkemmin minkälaiset taselaskennat ja olettamukset tämän perustelun takana on. Toiminnan oletettuja myönteisiä vaikutuksia ympäristöön on esitetty myös perusteluina hakemukselle aloittaa toiminta laitosalueella ennen ympäristöluvan lainvoimaisuutta. Kaikki edellä mainitut perustelut ovat olettamuksia ja väite, että toiminnan aloittaminen ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi koska toiminnasta ei aiheudu ympäristön kannalta peruuttamattomia muutoksia ei pidä välttämättä paikkaansa siinä tapauksessa että laitos on rakennettu väärään paikkaan.
6. Kyseessä on pilottilaitos, joka on mitoitettu tarkoituksella siten, ettei lakisääteistä YVAa tarvitse suorittaa ja kaupunki voi myöntää ympäristöluvan. Laitoksen on kuitenkin pilottijakson jälkeen tarkoitus nostaa kapasiteettia jolloin YVA tulee ajankohtaiseksi. Jos tässä vaiheessa arvioinnissa havaitaan laitoksen sijoitus vääräksi, on sen siirtäminen muualle käytännössä mahdotonta. YVA tulee tehdä nyt kun mitään ei ole vielä rakennettu ja kapasiteetin nosto on tiedossa.

Etäisyyksiä,ym seikkoja  Asemanseudun biolaitoksesta (Lähde:Kansalaisen karttapaikka)

– Työpaikkoja 70-90kpl (mm.tehdas+korjaamot)                     50-150 m

– Lähin vakituinen asunto                                                                  200 m

– Aseman hotelli                                                                                    200 m

– Rautatieasema                                                                                   200 m

– Asemanseudun kauppaliikkeet n.10 kpl                                    300-350 m

– Kaupungintalo                                                                                    700 m

– Tori                                                                                                          850 m

– Lähin karjatila  (tietä pitkin)                                                           1,5 km

– Alueen karjatilat keskimäärin                                                       2 km                  

 -189 henk. vastusti Biolaitoksen tuomista Asemanseudulle.

 Biolaitos rakennettuna jätevesipuhdistamon viereen, tarkkuus +/- 100-200 m riippuen laitoksen sijainnista.

 – Jätevesipuhdistamo                                                                         50 m

– Lähin vakituinen asunto                                                                  500 m

– Terveyskeskus                                                                                    750 m

– Kaupungintalo                                                                                    1,7 km

– Tori                                                                                                          1,85 km

– Lähin karjatila  (tietä pitkin)                                                           900 m

– Alueen karjatilat keskimäärin                                                       1,3 km

 Korkeudet merenpinnasta (Google Earth)

– Jätevedenpuhdistamo                                                                    70 m

– Terveyskeskus                                                                                    70 m

– Lähimpiä asuinrakennuksia                                                  70-72 m

 

– 1-20 henk. vastusti.

Saiko mahdollisesti hyvin onnistunut lobbaus viranhaltijat ja luottamusmiehet Asemanseudun puolelle?

Miksi valitusta sijoituspaikasta  ei ole julkaistu Nivalan Kaupungin sivuilla?

– Jätevesipuhdistamon alue n.5,5ha on kaavassa määritelty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Puhdistamon yhteydessä on myös Hyötyjäteasema.

Kaupunginhallitus on lausunut totuudenvastaisesti  ko Kuoppatien Jätevesilaitoksen/Hyötyjäteaseman seutua tarkoittaen,sen sijaitsevan   tulvavaarallisella  alueella?

Em laitokset on voitu rakentaa  sinne, koska jo silloin on  Nivalan kunnassa tiedetty nämä tosiasiat:

Viimeinen  tulva on levinnyt näille  pelloille v 1974?

Silloin oli kesätulva,vesi peitti heinäseipäät Kuoppatien varressa.

Tuon sadekesän jälkeen Kalajoen keskiosan vesistöjärjestelyt saatiin päätökseen .

Tulvapenkereet,tekoaltaat,säännöstelypadot ja -pumput valmistuivat Kokkolan Vesipiirin toimesta.

Kalajoen vedenkorkeutta on voitu säännöstellä kohta viiden vuosikymmenen ajan ?

Tulvavaaraa ei ollut olemassa   silloinkaan ,kun Kuoppatien varteen rakennettiin em laitos?

Tulvien pelosta ei Jätevesilaitoksen ympäristöä tarvitse jättää käyttämättä Biolaitoksenkaan  rakennuspaikkana?

Varmaankaan näitäkään  laitoksia ei aivan pellon tasalle pystytetä,vaan siihen ajetaan paksu kerros mursketta?

Nuolikankaasta sorarekka tulee vaihde vapaalla,alas  Eemelin mäkeä  Kuoppasillalle  asti ?

 

Harjuripoika

jk

..osa yo kirjoituksista ovat peräisin useiden eri henkilöiden tähän blogiin  luovuttamasta aineistosta…